تاريخ : دوشنبه دوم مرداد ۱۳۹۱ | 10:47 | نویسنده : مامان رکسانا
دامن 4 ترك

براي رسم الگوي دامن چهار ترك يك مستطيل به عرض يك چهارم دور باسن و طول قد دامن مي كشيم.
از خط كمر به اندازه قد باسن پايين آمده و يك خط موازي با عرض مستطيل رسم ميكنيم.

يك چهارم دور باسن را از يك چهارم دور كمر كم مي كنيم و جواب بدست آمده را نصف مي كنيم و از دو طرف بالاي دامن يك پنس تا خط باسن بزرگ وصل مي كنيم.

جواب = 2 � x = � كمر - � باسن

از 2 طرف پايين دامن 3-10 سانتيمتر بيرون رفته و به صورت اريب به پنس كمر وصل مي كنيم.نحوه دوخت:

الگوي بالا را 4 بار روي پارچه گذاشته و برش مي زنيم و درزها را به هم دوخته و پايين دامن را 1 سانتيمتر داخل گذاشته و يا چرخ ميكيم يا پسدوزي.

نكته:هم ميتوان بالاي دامن را زيپ و كمري دوخت و هم به صورت كمر كشي.مقدار پارچه مورد نياز

يك متر بيست سانت تا يك متر و نيم